Świetlica - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica

,,Świetlica dobrej zabawy i wiedzy  skarbnica”

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 6.30 – 16.00
TELEFON DO ŚWIETLICY 89 625 63 98

Kierownik świetlicy : mgr Iwona Olszewska
Nauczyciel świetlicy : mgr  Katarzyna Głowacka
Nauczyciel świetlicy : mgr Milena Ojrzyńska

 

STOŁÓWKA SZKOLNA CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ. 11.00 DO GODZ. 13.00
KOSZT  JEDNEGO OBIADU DLA UCZNIA-  4 zł 60 gr. ( słownie : cztery złote 60/100)
OPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Godziny pracy nauczycieli świetlicy
Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
w roku szkolnym 201
8/2019

Dzień tygodnia

Świetlica
Iwona Olszewska

Stołówka
Iwona Olszewska

Świetlica
Katarzyna Głowacka

Świetlica
Milena Ojrzyńska

Poniedziałek

6.30 - 11.00

11.00 - 13.00

11.00- 16.00

7.30- 12.30

Wtorek

7.00- 11.00

11.00 - 13.00

11.00- 16.00

6.30 - 12.30

Środa

10.30 - 11.00
13.00- 16.00

11.00 - 13.00

6.30 - 12.30

11.00 - 16.00

Czwartek

13.00 - 16.00

11.00 - 13.00

8.00 – 13.00

6.30 - 11.30

Piątek

10.00 - 11.00

11.00 - 13.00

6.30- 11.30

11.00 - 16.00

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W NIDZICY

Godzina

Rodzaj zajęć

6.30- 8.00

Schodzenie się uczniów
Zabawy według indywidualnych zainteresowań  
,,Poranek z książką i czasopismem ”- zajęcia czytelnicze
Gry i zabawy stolikowe
Kolorowanie obrazków, rysowanie
Wyjście na lekcje

8.00 -11.00

Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy.
Prace indywidualne i grupowe w zespołach zadaniowych.
Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, zabawy   tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy.
Gry i zabawy dowolne i zorganizowane

Pomoc w odrabianiu lekcji wg potrzeb uczniów.

11.00 - 13.00

OBIAD W STOŁÓWCE

11.00 -15.00

Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy.
Prace indywidualne i grupowe w zespołach zadaniowych. Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy.
Gry i zabawy dowolne i zorganizowane.
Pomoc w odrabianiu lekcji wg potrzeb uczniów.

15.00 - 16.00

Zabawy wg indywidualnych zainteresowań dzieci, konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, układanie, rysowanie, oglądanie filmów i programów dostosowanych do wieku uczniów.
Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
Czynności organizacyjno-porządkowe.

Witajcie w świetlicy

 

Koniec roku szkolnego tuż, tuż. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

 

Poznajemy zawody - wizyta w klinice weterynarii

Agresji mowimy nie .gry i zabawy przeciwko agresji wizyta pedagoga

Poznajemy zawody - wizyta w stołówce szkolnej.

 

Poznajemy zawody-- spotkanie z Panią policjant

W piątek 8.03.19 z okazji Dnia Kobiet w świetlicy szkolnej zorganizowany został quiz tematyczny,, Być kobietą''. Uczniowie brali udział w konkurencjach t.j mierzenie długości włosów, chodzenie z książką na głowie, rzut do celu. Dla uczestników wręczone zostały dyplomy oraz słodkie upominki.

Dnia 2 kwietnia 2019 w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki. Tego dnia dzieci czytaly na głos swojeulubione książki, wykonały kukielki teatralne oraz zakładki do książki z motywami wielkanocnym.

Wizyta w bibliotece. Dzieci ze świetlicy poznają twórczość H. Ch. Andersena

W środę 13 marca dzieci spotkały się z Panią pielęgniarka. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak należy o siebie dbać, właściwie odżywiać, zachować zasady higieny osobistej oraz prowadzić zdrowy styl życia.


Przygotowanie do balu karnawałowego.

Rozmowa z dziećmi na temat historii naszej szkoły.


Zajęcia plastyczne.

Bezpieczne ferie zimowe-- prezentacja multimedialna.


Zima w naszej świetlicy.

Bezpieczne ferie - spotkanie z Panem policjantem.

Rozstrzygnięcie konkursu pt.,, Co wiemy o bajkach? "

I miejsce - Oliwia Kosobucka kl. II a
II miejsce - Julia Ziółkowska kl II a
III miejsce - Michał Kiejziewicz kl. II a oraz Natalia Boguniecka kl. I c


Przygotowujemy się do Świat Bożego Narodzenia

W świetlicy rozmawialiśmy o indywidualnych zainteresowaniach i talentach dzieci i o planowaniu swojej ,, kariery"

Rozstrzygnięcie konkursu pt.,, Barwy Jesieni''.

Klasa 0
I miejsce - Maksymilian Zalewski
II miejsce - Lena Zabiello
III miejsce - Zuzanna Podgórska
Klasa I
I miejsce - Alicja Taratycka
II miejsce - Karol Kopecki
III miejsce - Zuzanna Nabolska
Klasa II
I miejsce - Hania Koszewska
II miejsce - Julia Bojanowska
III miejsce - Michalina Kotyla
Klasa III
I miejsce - Ania Dąbrowska
II miejsce - Kacper Sieklicki
III miejsce - Adam Lisek
Klasa IV
I miejsce - Kinga Sinoradzka
II miejsce - Natalia Draminska
III miejsce - Oliwia Kusik, Maja Nisio


Wraz z dziećmi obchodziliśmy 100 - rocznicę odzyskania niepodległości.

1.,, Nidzica - moje miasto" pod tym hasłem odbyły się zajecia, w których dzieci dowiedziały się o zabytkach w mieście oraz sławnych osobach z Nidzicy.
2. Zajęcia plastyczne  - wspólne kolorowanie obrazków przez uczniów.

1. W naszej świetlicy powitalismy juz jesień.
2. W ramach projektu,,  Cyberprzemocy mówimy stop" podjęliśmy temat związany z przemocą rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych.

1. Kontrakt naszej świetlicy
Te zasady pamiętamy, zawsze ich przestrzegać mamy! Jak dobrze zachowywać mamy się każdy świetliczak wie!

2. W naszej świetlicy przypominamy uczniom  zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Regulamin Świetlicy Szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Nidzicy
rok szkolny 2018/2019


Podstawa prawna :
 art.105 ustawy z 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe ( DZ. U. z 2017r. poz.59)

§ 1  
Cele i zadania świetlicy szkolnej


Celem ogólnym funkcjonowania  świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu działalności kreatywnej i zaspokajanie potrzeb: bezpieczeństwa, uznania, kontaktów społecznych.
Świetlica organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
6. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji muzycznej plastycznej ruchowej.
7. Kształtowanie prawidłowych podstaw moralnych, społecznych i patriotycznych.
8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu w ramach stymulowania rozwoju fizycznego.
9. Kształtowanie przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
10. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury życia codziennego.
11. Upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higienicznych.
12. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

§ 2
Założenia organizacyjne


1. Praca świetlicy odbywa się z godnie z rocznym planem pracy. Plan pracy tworzą nauczyciele świetlicy, uwzględniając potrzeby uczniów oraz zadania i priorytety wynikające z planu pracy szkoły.
2. Nauczyciele prowadzą zajęcia z godnie z miesięcznym planem pracy. Zajęcia programowe dostosowane są do treści, zainteresowań i aktywności dzieci.
3. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z oddziałów przedszkolnych i z klas I-III, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz uczniowie dojeżdżający.
a) W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z klas IV-VI.
b) Świetlica zapewnia opiekę uczniom nie uczęszczającym na lekcję religii oraz zwolnionym z planowych zajęć edukacyjnych.
c) Opieką objęci zostają również uczniowie  skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela
d) Uczniowie dowożeni do szkoły przed lekcjami i po lekcjach powinni ( do czasu odjazdu autobusu) przebywać w świetlicy pod opieką wychowawców.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców bądź prawych opiekunów wypełnionego wniosku dziecka o przyjęcie do świetlicy szkolnej.
a) Zgłoszenie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy przez rodziców bądź opiekunów dziecka.
Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 31 maja roku poprzedzającego dany rok szkolny.
Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 20 września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
b) Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
c)  Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
d) Dziecko jest wypuszczone do domu tylko pod opieką osoby wpisanej do wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
e) Dziecko  może opuścić teren szkoły pod opieką osoby innej niż wpisana do karty tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.
f) Podczas pobytu w świetlicy dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły.
5. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym pracowników świetlicy.
6. Za umyślne wynikłe z nieprzestrzegania umów , zniszczenia przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy ( szkoły ) odpowiadają  rodzice (prawni opiekunowie), rekompensując szkody.
7. Za rzeczy wartościowe  przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
8. Przybory oraz pomoce do zajęć kupowane są między innymi dobrowolnie przez rodziców i przy wsparciu Rady Rodziców.
9. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:30 do 16.00.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odbiorą dziecka ze świetlicy do 16.00 wdrażane są procedury stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
10. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez nauczyciela          wychowawcę.
11. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Wychowawcy nie uwzględniają ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji przekazywanych przez dziecko.
12. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

§ 3  
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

§ 4   
Kary i nagrody:

1.Kary:
a) Upomnienie przez wychowawcę na forum grupy.
b) Uwaga w formie pisemnej.
c) Nagana udzielona w obecności klasy.
d) Powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu i rozliczenie ucznia zgodnie z zapisem w systemie oceniania  zachowania.
e) Skreślenie z listy wychowanków świetlicy przez dyrektora szkoły, jeśli wychowanek uporczywie nie przestrzega regulaminu świetlicy, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych.

2.Nagrody:
a) Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.
b) Pochwała w formie pisemnej.
c) Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
d) Podniesienie oceny z zachowania.
e) Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego

Szczególne sytuacje zaistniałe w świetlicy są rozstrzygane zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
Rok szkolny 201
8/2019


Podstawa prawna  art.106 ustawy z 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe
( DZ. U. z 2017r. poz.59)

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:


1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 1 oraz nauczyciele i pracownicy tej szkoły.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS oraz Rada Rodziców.
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do stołówki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców świetlicy. Podanie wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
4. Wypisanie dziecka ze stołówki szkolnej następuje poprzez ustną lub pisemną rezygnację złożoną  u pracowników świetlicy.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1 Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego     
     obiadu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę tj. Burmistrzem Nidzicy .
3. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora.
4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku.
           5.   Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity
                 koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków       
                 oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na    
                 jeden obiad.
          6.   W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego       
                dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności. Zmiana wprowadzona   
                będzie  Zarządzeniem Dyrektora z miesięcznym wyprzedzenie

III. OPŁATY:


1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u wyznaczonego pracownika   świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 do 15-go każdego miesiąca.
2. Stołówka  zaprzestaje wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
3. Wpłaty u pracownika  świetlicy potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem pracownika świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
4. Kierownik świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:


1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona u wychowawców  świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Każdy korzystający z obiadów ma obowiązek zgłoszenia swojej  nieobecności w dniu poprzedzającym obiad.

Nieobecność w poniedziałek należy zgłaszać w piątek  poprzedzający ten poniedziałek do godziny 13.30. Związane jest to z zakupem produktów i wydaniem ich  w poniedziałek o godz.6.00

3. Odliczenie kwoty związanej z nieobecnościami na obiadach następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Posiłki wydawane są od godz. 11.00 do godz. 13.00
2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
           4.     Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego
                   zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów i pracowników naszej
                   szkoły.
5.    Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta
      podyktowana jest względami sanitarnymi.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:


1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Podczas pobytu na stołówce  szkolnej długie włosy dziewcząt i chłopców  powinny być związane gumką ( za Statutem  Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy . Prawa i obowiązki ucznia str.78).
3. W stołówce zabrania się spożywania obiadu w  stroju sportowym. Zakaz ten NIE OBOWIĄZUJE w miesiącach od 1 kwietnia do 30 września.
4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.
6. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

VII. ORGANIZACJA PRACY STOŁÓWKI PROWADZONA JEST W OPARCIU O REGULAMIN.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego