Plan pracy Rady Rodziców - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan pracy Rady Rodziców

Rada Rodziców

PLAN PRACY RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
na rok szkolny 2019/2020

WRZESIEŃ

1. Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny.
2. Wybór nowego prezydium Rady Rodziców.
3. Ustalenie wysokości składki na fundusz RR i podanie do ogólnej wiadomości.
4. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
5. Opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych pod warunkiem ich odpracowania w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2019/2020.
6. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
7. Współorganizacja Rodzinnego Festynu z okazji obchodów IX Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego.

PAŹDZIERNIK


1. Ustalenie preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2019/2020.
2. Opracowanie ankiety dotyczącej działalności Rady Rodziców.
3. Udział w uroczystości pasowania Pierwszoklasistów.
4. Udział  w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
5. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki  Dziewcząt Copernik  Cup 2019.
6. Udział w szkoleniu "Myślę pozytywnie".
7. Spotkanie z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

LISTOPAD


1. Spotkanie z przedstawicielami rad oddziałowych.
2. Opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2020.
3. Przeprowadzenie wśród rodziców ankiety dotyczącej działalności Rady Rodziców

GRUDZIEŃ

1. Organizacja Mikołajek we współpracy z Samorządem Uczniowskim.
2. Współorganizacja II Gminnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego-planowany termin 6.XII.
3. Udział w szkoleniu "Myślę pozytywnie"- planowany termin 09.XII.
4. Organizacja Warsztatów Bożonarodzeniowych dla Rodziców, Nauczycieli i Uczniów oraz świątecznego kiermaszu połączonego ze zbiórką pieniędzy na zakup oświetlenie dla szkoły- planowany termin 12-13.XII.

STYCZEŃ

1. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Halowej Chłopców Nidzica Cup 2020.

LUTY


1. Współudział w organizowaniu Święta Szkoły.
2. Walentynkowy Bal Charytatywny.

MARZEC


1. Udział w Dniach Otwartych Jedynki.
2. Organizacja Konkursu Karaoke.

KWIECIEŃ


1. Współorganizacja I Wojskowego Festynu Rodzinnego- planowany termin 03.04.

MAJ


1. Udział  w Gali Talentów Jedynki.

CZERWIEC


1. Udział w Gminnym Dniu Sportu Szkolnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
2. Organizacja Festynu Rodzinnego.
3. Udział w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaka.
4. Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
5. Udział w zakończeniu roku szkolnego.

Cały rok szkolny

1. Wspieranie finansowe konkursów, imprez i wydarzeń szkolnych.
2. Prowadzenie skarbonki szkolnej na ustalony cel.
3. Prowadzenie akcji "Uwolnić książki".
4. Wydanie opinii na temat przebiegu pracy zawodowej nauczyciela w związku z awansem zawodowym i oceną pracy.
5. Umożliwienie nauczycielom wykorzystania potencjału rodziców poprzez projekt „Rodzice na lekcji” –utworzenie listy rodziców, którzy mogą podzielić się z uczniami swoją wiedzą i pasjami podczas zajęć, a także opracowanie systemu wykorzystania bazy.
6. Zebranie ofert ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz wystawienie rekomendacji dot. pożądanego ubezpieczyciela (lipiec-sierpień).

Plan pracy ma charakter otwarty i może ulegać zmian w trakcie roku szkolnego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego